Besiktningsbranschen

Att välja Besiktningsman

Som husköpare är det viktigt att förbereda sig med kunskap innan sitt livs största affär.

Nedan hoppas jag kunna ge dig en klarare bild över vad som förväntas av dig som kommande husköpare.

Vad ska man tänka på när man köper hus?

För att uppfylla sin undersökningsplikt så skulle jag vilja påstå att ett husköp måste genomgå tre steg.

 1. Kunskapsinhämtning utifrån Jordabalken 4;19 Se längre ner, utdrag från JB 4;19
  • Edomun Huskontroll erbjuder hus-köpar-skola/Licens Innehållande kunskaper kring besiktningsmannens ansvar, fukt, mögel och juridik.
 2. Visning.
  • Att kunna värdera huset utifrån erhållna kunskaper, inte efter bara besiktningsprotokoll och känsla.
  • Det måste inte vara så att huset är en dålig affär för att det luktar mikrobiellt (mögel i vardagstal) i till exempel källaren. Gillar du huset och läget är perfekt så kan du med rätt förberedande kunskaper och val av rätt besiktningsföretag ( Kontakta Edomun HusKontroll för offert) bli en strålande affär.
 3. Besiktning.
  • Besiktningsföretagen är många och varierar i kvalitet och omfattning.
  • Läser man nedan lagtext så förstår man att lagen inte reglerar i sak vad du som husköpare ska titta på när du köper huset. Lagen säger (min fria tolkning av lagtexten) i princip att du ska undersöka huset som lekman och att du ska förvänta dig en massa saker av huset beroende på huset ålder, skick och andra omständigheter.
  • Besiktningsföretaget genomför i princip en riskbedömning av husets olika konstruktioner. Till det kommer besiktningsmannens erfarenheter och expertisområden som blir en del av utlåtandet. Detta gör att det är vanligt med en stor variation på besiktningsutlåtanden. 
Vad kan du förvänta dig av en besiktning? Ja, frågan är relevant och mycket viktig att ta reda på svaret och dess möjliga konsekvenser för dig som husköpare. Här kommer en kort lista på vad du ska kontrollera hos besiktningsföretaget innan du anlitar dem
 1. Har företaget konsultansvarsförsäkring.
 2. Begär att få läsa besiktningsvillkoren.
 3. Ta reda på vilka delar som inte ingår i besiktningen.
  • Vanliga undantag är: el, vvs, radon, asbest, ventilation, maskinell utrustning mm.
  • Listan är ofta mycket längre och det är ditt ansvar att du har förstått att det som inte besiktningsmannen har kontrollerat är ditt ansvar som husköpare. Avstår du att kontroller dessa delar och det efter tillträdet skulle framkomma fel som du okulärt rimligtvis borde sett eller med erfarenhet borde förstått är det troligtvis du själv som får bära det ekonomiska ansvaret.
  • Besiktningsföretaget har inte ett ansvar att kontrollera att huset uppfyller en viss byggnorm.
 4. Begär in referenser.
 5. Efter genomförd besiktning och levererat besiktningsunderlag: Gå igenom protokollet och säkerställ att du förstått innehållet. Vilka ansvarsmässiga och ekonomiska konsekvenser medför underlaget för mig som husköpare.
 6. Förhandla med säljaren om priset...
19 § Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet
eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta
vid köpet, tillämpas vad som sägs i 12 § om köparens rätt att göra
avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har dessutom rätt
till ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse
på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren
får anses ha utfäst.
Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid
en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till
fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga
fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Lag (1990:936).